Pravidla závodu/Startovní podmínky

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!)

b) je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

c) je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, 
pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených - pod lanovkou na Javorový

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži. 

f) byl důkladně poučen o průběhu závodů a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže.

g) byl 
pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním 

i) 
startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce PERUN - SKYMARATON, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

j) 
souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce PERUN-SKYMARATON, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

k) bere 
na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

l) souhlasí 
s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámcí své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

int(1)

Novinky

aaa